نوشته اند شاه عباس سفیری بدربار پادشاه گور کانی بکشور هندوستان فرستاد وشاه عباس را رسم چنین بود یک یا دونفر از کارمندان سفیر را خبرچین سفیر ودیگر اعضای سفارت قرار میداد که گزارش کار های آنان را بشخص شاه بدهد

در این سفر خبر چین مذکور خبرداد که در روز پایان کار سفیر رسم چنین بوده که سفیر خدمت پادشاه آن کشور مشرف شود وهدایائی بوی  داده شود واحازه بازگشت را از شخص شاه بگیرند ولی سفیر ایران بدین امر گردن ننهاده وبا نهایت بی ادبی بدون خدا حافظی وحضور در نزد شاه هند را ترک کرده وبایران برگشته است 00 وشاه عباس  را عادت چنان بوده که هرگاه میخواست کسی را مجازات کند لباس سرخ مخصوص غضب میپوشید وآنروز نیز چنین کرد

در حضور درباریان  سفیر را احضار نمود وبا شدت از او باز خواست این رفتار نا شایست را پرسش نمود

سفیر گفت مرشد اکمل بسلامت باشد 00 قبلا صدر اعظم هند بمن گوش زد کرد که برای گرفتن خلعت وهدیه باید پای برهنه از در بارگاه سحده کنان بطرف شاه بخزی  واظهار عبودیت کنی ومن واسطه         بلند شدن تو بشوم تا شخص شاه بتو خلعت بدهد

ومن چون خودرا دراین کشور نماینده شخص شاه عباس مرشد اکمل میدانستم بچنین اهانتی برای گرفتن مشتی جوا هر تن در ندادم  00وبرای اعتراض به چنین توهینی لازم ندانستم بدون کسب اجازه از آن پادشاه00 اابهت ووقار مرشد کامل را نا دیده بگیرم 00 لذا  از در بار چنین بی ادبان 00  بد ودن خدا حافظی  خارج  شدم

وشاه  عباس دستورداد شنل سبز مرا بیاورید وبر دوش این مرد شریف اندازید واورا در ترازو بنشانید وهم وزنش طلانثار کنید 00 درکشور من هر مقدار رجال کشور وزن ووقار خودرا حفظ کنند وبرای خاطر یکمشت پول نزد هر اجنبی زانو نزنند ایران بمقامی خواهد رسید که خداوند وعده آنرا دادده 00              ما در دنیا هرچه بدی دیده ایم 00 از خیانت وخود فروشی رجال کشور بوده است  00 من هرگز فراموش نخواهم کرد آن خائنینی که بانوک شمشیر جدم شاه اسمعیل از لجن زار زندگی نکبت بار خود بمقام  بزرگا ن ایران تکیه زدند 00 ولی بجای ستایش از این مو هبت  سر شیر زنی از سللا له رسول خدا مادر من را در حضور شوهر نیمه نابینایش که پادشاه این کشور بود سربریدند

ومن تاحال بخوا طر امنیت کشور که نیمی ازآن در اشغال اجانب بود بخاطر اینکه این نمک بحرام ها خیانت بیشتر نکنند وبرای جبران خیانت خود در جنگها جانفشانی کنند می بینم صحیح وسالم نزد من نشسته اند ودر افکار سیاه خود شاید نقشه قتل من را کشیده اند 00  میبینید که امروز لباس غضب پوشیدهام  که                 خا ئنین وتجاوزکاران این مملکت را بسزای خیانتشان برسانم 00 همچنانکه خدمت گذاری را بپاداش رسانیدم 00  اکنون دستور میدهم اینان را در هر لباس ومنصب که هستند بسزای اعمال کثیفشان برسانید وفورا عده ئی از این قا تلان در همانجا بقتل رسیدند وبقیه بطرف گبلان فرار کردند 00 وبه خان احمد گیلانی پناهنده شدند 00 که خود داستانی دیگر دارد

حال برای من اینجا سئوالی مطرح میشود یک پادشاه دیکتاتور ارثی 00 چون شاه عباس  درتاریخ منعکس است که پدر رجال خائن را در می آورد 00 ولی هرگز بمردم کوچه وبازار کار نداشت که چرا چنین میکنید ومیپوشید ومیخورید  ودر جلفای اصفهان برای هم وطنان ارمنی خود ارزش قائل شد وکلیسا برایشان ساخت 00  ولی امروز که ما انقلاب کرده ایم ونزدیک سی سال است از آن میگذرد افرادیکه از پرتو این انقلاب به همه چیز رسیده اند 00 وبا اقتصاد ما بازی کیش و مات میکنند  00در پرتو مصونیت ابدی قرار دارند ولی ظابطین دادگستری ما 00 مردم کوچه وبازار را با حکم خودشان بشدید ترین وجهی با قدرت ناشی از اسلحه خریداری مردم 00 مردم را بقول خودشان تنبیه میکنند البته ارازل واوباشجای خودرا دارن اگر منتظر قانون بمانیم اینها هم پدر کشور را در می آورند00 من چه بگویم که نتیجه بد نداشته باشد شنیدم شاه صفی نوه شاه عباس که بجای پدر بزرگ بتخت نشست وشقاوت پیشه نمود دستور بریدن زبان کسی را داد 00 آنکس گفت دستوربده تا مرا بکشند وزبانم را نبر 00 گفت چرا؟ گفت اگر زبانم را بریدی همه اعضای من زبان میشود وفریاد میزند واین مردم  00 همه اعضایشان دست میشود .. وجان تورا خواهند 00 گرفت واندکی بعد همین مردم در مقابل محمود افغان فقیر وگرسنه که با بیست هزار نفر اصفهان را به محاصره گرفت کل ملت ایران ساکت شدند وحرف نزدند 00 تا شاه سلطان حسین سر بریده شد وشاه طهماسب دوم بدست عساکر نادر در مشهد خفه شد 00  وفاتحه صفویه خوانده شد 00 ودر تاریخ نوشته شد چوب خدا صدانارد وقتی که خورد دوا ندارد 00  دوستان اگر در کشور ما زیاده خواهان ما جلویشان گرفته شود دیگر امریکا جراٌت نخواهد کرد در خلیج فارس برای ما اربده بکشد

شما اشتباه میکنید که میگوئید صدام درسال 1358 بما حمله کرد وظرف هشت سال نتوانست کاری بکند خیر اشتباه میکنید منهم بنوبه خود بشکلی بهتر دراطراف میدان جنگ بودم 00 وچهار سال نظاره گر این چنگ بودم 00  فرمانده کل سپاه صدام امریکا وناتو بود  0 صدام چون طبلی بود که روباه بادمش با آن دهل میزد این امریکابود

که شکست خورد وامروز زوزه میکشد 00  واین ملت بود که باجان ومالش پدر امریکارا در آورد بهوش باشید این امریکا برای ما خواب هادیده 00 وستون پنجم او در ایران مردم را بجهات واهی عصبانی میکنند که چون زمان شاه سلطانحسین سر جایشان بنشینند وتماشا کنند 00 وخدا آن روز را نیاورد شما افغانهارا ببینید این کابوی امریکائی پشتئون وهزاره ووو را بجان هم انداخته وشیخ عمر را ازکیسه انگلیس بجان مردم انداخته  در عراق کرد وترکمن وشیعه های جورا جور وسنی های رنگارنگ را بجان هم انداخته بترکیه وعده پیوستن به ارو پارا داده این ملت ایران است  00 که ترک وفارس و بلوچ و ووورا متحد دست دردست هم بازهم میتوانند پدر امریکا واقمارش را در آورند 00  بشرطی که مردم را نرنجانید وعاقلانه عمل کنید من چه بگویم کو گوش شنوا

اینک میروم ببعد زمان  = زمان ناصرالدین شاه واولین سفیر امریکا در ایران


بهترین نرم افزارها

کد های جاوا برای وبلاگ