زیبایی محصولات در چند بخش باید مورد توجه قرار گیرد؟ 

 

در ساخت محصول با توجه به چه عواملی زیبایی را به کار می برند؟

 

در ساخت محصول از چه جهاتی بایدزیبایی را رعایت کنند؟

 

دربسته بندی محصولات از چه جهاتی زیبایی را رعایت می کنند؟

         

هدف از بسته بندی زیبا در محصولات فناوری چیست ؟

 سیستم پیچیده چیست؟

 

وظیفه سیستم های فرعی چیست؟

 

قسمت های فرعی دوچرخه کدامند؟

 

وظیفه سیستم انتقال قدرت دوچرخه چیست؟

 

قسمت های سیستم انتقال قدرت دوچرخه کدامند؟

قسمت های سیستم برق رسانی دوچرخه کدامند؟

دینام دوچرخه انرژی................  را به ...................تبدیل می کند.