1- معنی کلمات زیر را بنویسید.            3

منحوس:               متکی:            مخل اتحاد:            موسم:            مبدل: 

تالیف:                 نو بنیاد:           تخیل:              نیلگون:            مایه:

نهضت:              مبهم:

2- معنی ابیات زیر را بنویسید.                      2

طاعت فرمان حق بر شفقتی بر خلق کن          در همه حال این دونیت را شعار خویش کن

گر تکبر می کنی با خواجگان سفله کن           ور تواضع می کنی با مردم درویش کن

توحید گوی او نه بنی آدم اند و بس                هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد

گل عزیزاست غنیمت شمریدش صحبت           که به باغ آمد از این راه و ازآن داشت

حافظ از بهر توآمد سوی اقلیم وجود              قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد

3- جملات زیر را به فارسی ساده و روان بر گردانید.

در عنکبوت نگاه کن که خانه ی خویش چگونه کند وهندسه در تناسب آن چون نگاه دارد.

الهی! بود و نابود من تورا یکسان از غم مرا به شادی رسان.

4- شعر{روشنی من گل آب}ازچه کسی است؟واین شعر از چه قالبی است؟

 

5- برای هریک از کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید؟

امن:(          ) (           )                      روان:(          ) (           )

6- تفاوت غزل وقصیده را بنویسید.

 

دستور زبان

1 در جمله زیر اسم را مشخص کنید؟

این تطاول که کشید از غم هجران بلبل        تا سرا پردهی گل نعره زنان خواهد شد

 

2- زمان کلمه های زیر را بنویسید.

می گویند                    رفتند                          رفته است

 

3- تحصیلات از کدام جمع ها می باشد؟

 

4- کلمه های ساده و غیر ساده را مشخص کنید؟

 

پایان    خیابان     نامه بر     دانش جو      سر تا پا

 

11- شعر از فصل دوم بنویسید.

 

 

 

بهترین نرم افزارها

کد های جاوا برای وبلاگ