- گزینه ی غلط را با علامت (غ) وگزینه ی درست را با علامت ( ص) مشخص کنید.               

 


1  ابوذر و امار جزو گروه شیعیان بودند.                                                  

 

2  پایتخت تیموریان شهر هرات بود.                                                     

 

3  بعد از چنگیز ماموریت حمله به ایران به تیمور سپرده شد                       

 

4  حکومت عباسیان در سال 656از بین رفت.

                                                                                                  

 

 

 

2-  جاهای خالی را پر کنید.                                

 

1  قوانین چنگیز را ..................می گویند.

 

2  مشهورترین پادشاه خوارزمشاهیان ........................نام داشت.

 

3  پایتخت سلطان ملکشاه سلجوقی .................. بود.

 

4  حکومت غزنویان به وسبله ی .....................تشکیل شد.

 

 

 

3- هر گزینه را به گزینه ی مربوط به خود وصل کنید. ( یک گزینه اضافی است)               

 

مرداویج                                   وزیر آل بویه

 

علویان                                         اصفهان

 

سامانیان                                        نیشابور

 

ابو علی سینا                                    آمل

 

                                               ماورا النهر

 

 

 

 

 

1- عاقبت حکومت آل بویه چه شد؟                                                                        

 

 

 

 

 

2- طغرل سلجوقی چه مناطقی را به تصرف درآورد؟                                                 

 

 

 

 

3- چرا سلطان ملکشاه مشهورترین سلطان سلجوقی است؟                                           

 

      

 

 

 4- تیمور چه کسی بود و حاکم چه مناطقی گشت؟                                                      

 

 

 

 

 

5- دانشمندان ایرانی در چه زمینه های علمی پیشرفت زیادی نمودند؟                                  

 

 

 

 

 

6- قبل از اسلام کشور ایران چگونه اداره می شد؟                                                         

 

 

 

 

 

 

 

7- چرا حاکمان خوارزم اختیارات فراوانی داشتند؟                                                           

 

 

 

 

 

8- عاقبت سلطان محمد خوارزمشاه چه شد؟ 

        بهترین نرم افزارها

کد های جاوا برای وبلاگ